Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Hoài
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hoài
Giới tính Nữ
Chức vụ Trưởng phòng
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 02803 878 435
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách