Thông tin chi tiết:
Tô Thị Ninh
Họ và tên Tô Thị Ninh
Giới tính
Chức vụ Phó trưởng phòng
Trình độ Đại học
Điện thoại 02803 878 435
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách