Thông tin chi tiết:
Phan Quốc Phương
Họ và tên Phan Quốc Phương
Giới tính
Chức vụ Cán bộ
Điện thoại 02803 878 435
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách