Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Huyền Thương
Họ và tên Nguyễn Thị Huyền Thương
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Thạc sỹ
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên
Điện thoại 02083878435
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn THCS