Thông tin chi tiết:
Trần Trung Kiên
Họ và tên Trần Trung Kiên
Giới tính Nam
Chức vụ Cán bộ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên
Điện thoại 02803 878 435
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn, Thi đua khen thưởng