Thông tin chi tiết:
Trần Thị Bích Duyên
Họ và tên Trần Thị Bích Duyên
Giới tính
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Đại học
Địa chỉ Trung Lương - Định Hóa - Thái Nguyên
Điện thoại 02803 878 435
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách